Buick State Wagon 1970

بیوک استیت اگن 1970 که در حال حاضر در بوشهر میباشد و مراحل بازسازی را پست سر می گذارد.