Land Rover Series I

Yasin Yousefi : لندروور مدل ۱۹۵۴ متعلق به رومن گیرشمن در قلعه فرانسوی‌ها در شوش خودرو لندرور قدیمی پوفسور گریشمن فرانسوی که از آن برای سفرهای اکتشافی باستان شناسی در ایران استفاده می کرده. وی بسیاری از مناطق باستانی ایران را برای نخستین بار کشف و به دنیا معرفی نمود. Ali Noruziyan : جک فابریکش رو که چند سال [...]