Leyland Hippo

Reza Amanatchi : هر چی به ذهنم فشار میارم بخاطر ندارم این کامیون های Leyland Hippo رو در ایران دیده باشم شاید فقط همین ٢٧ دستگاه حامل رادار وارد کشور شده و یا شاید بیشتر بوده و من ندیدم.