موزه

Nima Mojtahedzadeh : لیست همه ماشینای درست درمون توی سوله...اون بغل هم فک کنم کارکردشونه! Samir Shirazi : فکر می کنم این لیست مال دهه هشتاد و بعد از فروخته شدن اون مزراتی باشه. مطمئن نیستم. ماشینهای این رو لطفا یه نفر با اون لیست مجلس ایران مطابقت بده. .