Honda S600

ازاد مشکعنبریانی : موتور  این ماشین دو زمانه است و با دور موتور حول و حوش 9 الي 10 هزار دور و با صداي بسيار زيبا ...