Volvo 1800ES

سمیر شیرازی : ولوو ۱۸۰۰ قبل و بعد از بازسازی توسط جناب عقیقی