Pierce Arrow

Mohammad Msm : این آرم در با اونی که روی در 600 هست که خیلی فرق داره! Soroush Sadoughi : چونکه این آرم قدیمیتر و از زمان رضاشاه پهلوی استفاده می شده ولی اون یکی جدیدتر و مربوط به زمان محمدرضاشاه... Amir Rokni : خودروی مورد علاقه رضا خان که در مراسم رسمی مورد استفاده قرار میگرفت.بیشتر قطعات فلزی خودرو آب [...]